Program

Mobilna specialno pedagoška služba v mariborskih vrtcih izvaja:

 • program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo kot mobilno specialno pedagoško službo v mariborskih vrtcih.

Prilagojeno izvajanje predšolskih programov z dodatno  strokovno pomočjo je namenjeno otrokom s posebnimi potrebami, ki obiskujejo večinske vrtce v Mariboru.

Delo poteka po specialno-pedagoških metodah in oblikah dela (individualne obravnave, aktivnosti v skupini, izven skupine), prilagojenih individualnim potrebam otroka. Temelji dela so zapisani v programu za predšolske otroke (Kurikulum za vrtce), Navodila h kurikulu za vrtce v programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno pomočjo, Smernice za delo v oddelkih za predšolske otroke z motnjami avtističnega spektra – MAS. Specialni in rehabilitacijski pedagog pri svojem delu sodeluje tudi s starši, strokovnimi delavkami vrtca, vzgojiteljicami, pomočnicami vzgojiteljic in drugimi strokovnjaki.

Način pomoči je odvisen od otrokovih razvojnih težav in zmožnosti. Specialni pedagog, glede na individualne potrebe otroka izvaja raznovrstne dejavnosti, uporablja različne metode in načine dela, pri čemer otrok razvija svojo igro, sposobnosti razumevanja, komunikacije, govora, mišljenja, pozornosti, motorike ter krepi socialne kompetence. Pri razvoju spretnosti in sposobnosti otrok, uporablja specialni pedagog  posebne metode, kot so funkcionalno učenje za mlajše otroke, komunikacijo s pomočjo izmenjave sličic, psihomotorični pristop pri razvijanju gibalnih spretnosti, elemente Montessori pedagogike, Brain gym …

Komu je dodatna strokovna pomoč v vrtcu (dalje DSP) namenjena?

Namenjena je otrokom, ki so vključeni v redne vrtce v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo in jim je bil izdan Zapisnik multidisciplinarnega tima ali Sklep strokovne skupine vrtca oziroma so bili prepoznani kot rizični otroci.

Izvajanje DSP

Obseg ur DSP  in način izvajanja sta opredeljena z Zapisnikom multidisciplinarnega tima ali Sklepa strokovne skupine. Vključitev otroka s posebnimi potrebami v redni oddelek vrtca je vedno iskanje dinamičnega ravnotežja med vsemi sodelujočimi v določeni situaciji.

Mobilna služba v mariborskih vrtcih je namenjena otrokom z razvojnimi težavami, ki so vključeni v redne oddelke vrtcev. Zgodnje učenje, razvoj igre in pridobivanje izkušenj so temelj za vse nadaljnje učenje, komunikacijo in čustveni razvoj otroka. Druženje, komunikacija in sobivanje z vrstniki v vrtcu so dobra razvojna spodbuda. Specialni pedagogi in strokovni delavci v vrtcu si prizadevamo, da bi se otroci dobro počutili, razvijali svoje igralne sposobnosti in si ob sobivanju z vrstniki gradili pozitivno samopodobo.

Delo obsega:

Neposredno delo z otroki s posebnimi potrebami v redni skupini vrtca:

 • Vključevanje v otrokove dejavnosti in igro.
 • Sistematično opazovanje in diagnosticiranje otrokovih težav ter posebnosti.
 • Sistematična individualna obravnava otrok v skupini ali izven skupine.
 • Nudenje pomoči otroku pri aktivnostih, ki jih pripravi vzgojitelj in za katere otrok potrebuje več časa, pomoči, posebne prilagoditve.
 • Sodelovanje pri pripravi in izvedbi dejavnosti.
 • Izvajanje dela v paru ali manjši skupini otrok izven igralnice ali v igralnici.
 • Razvijanje spretnosti in sposobnosti otrok s posebnimi potrebami.
 • Spodbujanja otroka in ustvarjanje situacij za prijetno druženje otrok iz skupine in otrok s posebnimi potrebami.
 • Uvajanje specifičnih zaposlitev, različnih didaktičnih gradiv in prostorskih prilagoditev z namenom spodbujanje razvoja otroka.
 • Sodelovanje pri dnevih s posebnimi vsebinami v okviru otrokove skupine.

Priprave na neposredno delo z otroki:

 • Prestavitev in seznanitev z delavci vrtcev ter starši otrok.
 • Seznanitev staršev in strokovnih delavcev vrtca z obliko pomoči.
 • Evidentiranje otrok s težavami; sestava in uskladitev urnikov dela.

Opazovanje otrok v skupinah in pridobivanje informacij od vzgojiteljev, svetovalne službe in staršev.

Dostopnost