PRAVICE IN DOLŽNOSTI

Otrok ima pravico:

 • do individualnosti, drugačnosti, zasebnosti,
 • do srečnega, zadovoljnega in zdravega otroštva,
 • do ljubezni, topline, varnosti, razumevanja,
 • do igre, pestrejše ponudbe dejavnosti, preko katerih razvija svoje sposobnosti,
 • do zagotovljenih možnosti za optimalen razvoj ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost, telesno in duševno konstitucijo;
 • do enakih možnosti ob upoštevanju razlik;
 • do izbire drugačnosti, ki jo mora omogočati organizacija življenja in dela v vrtcu, do vzgoje za strpnost, solidarnost in odgovornost;
 • do svetovnonazorsko nevtralne vzgoje.

Starši imajo pravico:

 • do vpogleda v program, do sodelovanja pri pripravi individualiziranega programa
 • do postopnega uvajanja otrok ter do dogovora z vzgojiteljico o najbolj sprejemljivem načinu vključevanja;
 • do sodelovanja pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu in v oddelku ter po dogovoru z vzgojiteljico do aktivnega sodelovanja pri vzgojnem delu, pri čemer pa želimo, da starši spoštujejo strokovno avtonomnost vrtca;
 • do obveščenosti o življenju in delu v vrtcu (z obvestili na oglasnih deskah in z zgibankami);
 • do zaščite zasebnosti s poudarkom na varstvu osebnih podatkov.

Dostopnost