ZGODOVINA

Februarja leta 1971, so vzklile korenine prvega razvojnega oddelka v Mariboru kot tudi v tedanji Jugoslaviji.

V zapisu šolske kronike Posebne osnovne šole Maribor za šolsko leto 1970/71 lahko preberemo:

“V februarju je pričel z delom korektivni otroški vrtec v Tomšičevem drevoredu. Vanj je vključenih 10 otrok iz različnih strani Maribora. Z otroki se istočasno ukvarjata defektologinja in negovalka, otroci so timsko obravnavani po individualnem programu. V korektivnem vrtcu sta naloge opravljali Petan Zvonka in Lavrenčič Silva …«

Ga. Zvonka Petan, ki je bila soustvarjalka ustanovitve, je za 22 let prevzela organizacijsko vodenje.

Postavila je temelje organizirane skrbi za predšolske otroke s posebnimi potrebami in dejavnost širila vsebinsko in kadrovsko.

Zgodovinska preglednica razvoja dejavnosti in rasti oddelkov nam prikazuje do leta 1995/96 rast in nastanek devetih oddelkov, v zadnjem desetletju in tudi danes ostaja sedem oddelkov. Spreminjale so se lokacije in število oddelkov na posamezni lokaciji. Razvoj dejavnosti

 

Predšolskih oddelkov s prilagojenim programom ter dosežki od leta 1971 do leta 2021:

šol. leto 1970/71

Februarja 1971 je bil odprt prvi razvojni oddelek v Vrtcu Borisa Pečeta v Tomšičevem drevoredu v Mariboru.

šol. leto 1971/72

Odprt je bil še drugi oddelek v Vrtcu Borisa Pečeta v Tomšičevem drevoredu v Mariboru.

šol. leto 1975/76

Svoja vrata je odprl tretji oddelek v Vrtcu Studenci, enota Iztokova.

šol. leto 1977/78

Z delom je pričel četrti oddelek v Vrtcu Tezno.

šol. leto 1979/80

Odprt je bil peti oddelek v vrtcu Otona Župančiča. Namenjen je bil pretežno otrokom s cerebralno paralizo.

šol. leto 1980/81

Odprt je bil peti oddelek v vrtcu Otona Župančiča. Namenjen je bil pretežno otrokom s cerebralno paralizo.

šol. leto 1981/82

V Vrtcu Pobrežje je bil odprt sedmi oddelek. Z delom sta pričeli strokovni delavki, fizioterapevtka, spomladi še logopedinja.

šol. leto 1982/83

Z delom v POPP je pričela še druga fizioterapevtka.

šol. leto 1986/87

V Vrtcu Ivana Glinška je bil odprt še drugi oddelek, skupaj je delovalo osem oddelkov. Z delom je pričela druga logopedinja. To leto beležimo začetke organizirane dejavnosti predšolske bralne značke.

šol. leto 1988/89

Začetek vključitve predšolskih oddelkov v republiški projekt Knjigobube pod vodstvom knjižničarke ge. Majde Šumrada Harc.

šol. leto 1989/90

V mesecu februarju je bil odprt nov, deveti razvojni oddelek, drugi v Vrtcu Studenci.

šol. leto 1990/91

Na novo lokacijo v Vrtec Jožice Flander sta se preselila oddelka iz Vrtca Pobrežje in Vrtca Otona Župančiča.

šol. leto 1992/93

Svojo pedagoško pot je z odhodom v pokoj zaključila ga. Zvonka Petan, ki je vodila oddelke vseh 22 let.

šol. leto 1993/94

Vodenje oddelkov je prevzela ga. Milka Primec. Z delom v POPP je pričela še nova strokovna delavka – delovna terapevtka.

šol. leto 1996/97

Vodenje oddelkov je prevzela ga. Dušanka Ropoša. Delo je potekalo na petih lokacijah v osmih oddelkih.

šol. leto 1997/98

Delavke POPP so izvedle prvo predavanje o OPP delavcem javnih del.

šol. leto 1998/99

Šolsko leto se je pričelo s sedmimi oddelki, torej z oddelkom manj. Delovali so na treh lokacijah: v Vrtcu Jožice Flander, v Vrtcu Tezno in v Vrtcu Borisa Pečeta.

šol. leto 1999/2000

Zaključen je bil projekt z naslovom Vključevanje otrok s posebnimi potrebami v redne vrtce. Ga. Dušanka Ropoša je pričela izvajati Mobilno specialno pedagoško službo v mariborskih in okoliških vrtcih.

šol. leto 2000/01

V okviru 30. obletnice dela POPP je bil izveden kulturni program z družabnim srečanjem in okroglo mizo pod naslovom »Skrb za predšolske otroke s posebnimi potrebami v luči nove zakonodaje.«

šol. leto 2001/02

Strokovne delavke POPP so izvedle seminar za delavke večinskih vrtcev z naslovom Otrok s posebnimi potrebami v vrtcu. V POPP je delovalo osem oddelkov na treh lokacijah. Ob sodelovanju delavk POPP je ga. Darja Krstić pričela voditi starševsko skupino. Zaključena je bila obnova sanitarnega dela v vrtcu Jožice Flander.

šol. leto 2002/03

Šolsko leto se je pričelo s sedmimi oddelki na treh lokacijah. Dodatno strokovno pomoč v vrtcih sta izvajali dve delavki. Starševsko skupino – skupino za samopomoč sta vodili ga. Elen Alegro in ga. Dušanka Ropoša.

šol. leto 2004/05

Pedagoško vodenje oddelkov je prevzela ga. Majda Muraus. Strokovne delavke vrtca (fizioterapevtka, logopedinja in delovna terapevtka) ter delavki MSPS so izvajale predavanja za delavke večinskih vrtcev z naslovom Značilnosti otrok s posebnimi potrebami.

šol. leto 2005/06

Zaključno prireditev so delavke vrtca prvič izvedle na novi lokaciji v Centru Sonček v Vrtičah. Dodatno strokovno pomoč v večinskih vrtcih so izvajale tri defektologinje.

šol. leto 2006/07

Prvič je bil izveden 24 urni seminar z naslovom Delo s predšolskimi otroki z motnjami v duševnem razvoju. Seminar so izvajale defektologinje in strokovne delavke POPP.

šol. leto 2007/08

Pod vodstvom knjižničarke Majde Šumrada Harc so POPP pristopili k predšolski bralni znački Palček Bralček. Na novo lokacijo v vrtec Otona Župančiča sta se preselila dva oddelka iz vrtca Borisa Pečeta. Delovalo je pet oddelkov na treh lokacijah.

šol. leto 2008/09

V Pionirski knjižnici Nova vas so oddelki skupaj s knjižničarko Majdo Harc Šumrada obeležili 10. obletnico družinskega bralnega projekta Knjigobube.

šol. leto 2009/10

Organizacijo in delo v POPP je spoznavala delegacija Ministrstva za šolstvo iz Republike Srbije. Dodatno strokovno pomoč v večinskih vrtcih so izvajale štiri defektologinje. Vodenje oddelkov je prevzela Cvetka Kovačič.

šol. leto 2010/11

POPP smo pristopili k izvedbi republiškega projekta Zdravje v vrtcu in Cici vesela šola. Zaključena je bila adaptacija san. prostorov v Vrtcu Tezno. V okviru praznovanja 40. obletnice smo izvedli okroglo mizo z naslovom 40. let predšolskih oddelkov – dela v korist otrok s posebnimi potrebami, izdali bilten z naslovom 40 let POPP ter pripravili zaključno prireditev.

šol. leto 2011/12

Obvezne VI programe smo dopolnili z različnimi dodatnimi programi, katerih cilj je bil utrditi in poglobiti znanja posameznih tematskih sklopov ali jih obogatiti. Nadaljevali smo s projekti Zdravje v vrtcu, Cici vesela šola in bralna značka Palček Bralček. Jeseni so nas obiskali študentje medicine z ambulanto za bolne medvedke (Medimedo), obiskala sta nas klovna zdravnika iz skupine Rdeči noski. Sodelovali smo z društvom Tačke Pomagačke in se srečali s psom Borom in njegovo lastnico. Izvedli in slavnostno zaključili smo aktivnosti po programu Mladi športnik v okviru Specialne olimpijade Slovenije.

šol. leto 2012/13

Vodenje oddelkov je prevzela Bernarda Belec. Šolsko leto smo začeli s tridesetimi in zaključili s šestintridesetimi otroki v šestih oddelkih. Izvedli smo vse načrtovane obogatitvene dejavnosti, ki so potekale preko projektov: nekaj skupnih, nekaj pa izvedenih po posameznih enotah. Dobrodelno združenje Koraki za korakce je pripravilo dobrodelni pohod v korist POPP. Nadaljevali smo z aktivnostmi po programu Mladega športnika v okviru Specialne olimpijade Slovenije in ga v sodelovanju s starši uspešno slavnostno zaključili v juniju.

šol. leto 2013/14

Z zbranimi donacijami dobrodelnega združenja Koraki za korakce, smo v enoti Veveriček opremili prostor za izvajanje terapije Senzorne integracije. V juniju smo izvedli zaključno prireditev Mladi športnik pod pokroviteljstvom Specialne olimpijade Slovenije in slovo od mini maturantov.

šol. leto 2014/15

Vodenje oddelkov je prevzela Pegi Zakrajšek Stergar. Šolsko leto smo začeli s 34 otroki in zaključili s 36 otroki v 6 oddelkih. Izvedene so bile mnoge obogatitvene dejavnosti, ponudili smo jih tudi nekaj novih: Tačke Pomagačke, Aktivnosti s pomočjo konja. Otroci, ki so v vrtec vključeni zadnje leto so prespali eno noč v vrtcu in si popoldan popestrili z različnimi zabavnimi dejavnostmi. Sodelovanje s starši je potekalo vsakodnevno, na govorilnih urah, roditeljskih sestankih. Še posebej pa smo ponosni na timske sestanke, kjer se ves strokoven tim s starši potrudi pri zastavljanju smernic za otrokov optimalen razvoj. Šolsko leto smo zaključili s programom Mladi športnik, ki poteka pod okriljem Specialne olimpiade Slovenije, ta dan smo se poslovili od naših mini maturantov. Strokovne delavke so svoje znanje izpopolnjevale na mnogoterih strokovnih izobraževanjih ter le to vnašale v svoje delo.

šol. leto 2015/16

Šolsko leto smo pričeli z dvaintridesetimi vpisanimi otroki v šestih oddelkih. Ponovno smo program popestrili z mnogimi obogatitvenimi dejavnostmi, projekti v sklopu POPP, enot ali skupine. Strokovne delavke so aktivno delale na prepoznavnosti POPP v širšem strokovnem in laičnem okolju. Svoje znanje smo ponudili tudi strokovnim delavcem, vzgojiteljicam v rednih vrtcih, pod okriljem Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport kot  posodobitveni program v vzgoji in izobraževanju.

šol. leto 2016/17

Šolsko leto smo pričeli z dvaintridesetimo vpisanimi otroki v šestih oddelkih. Do zaključka šolskega leta je bilo vpisanih šestintrideset otrok. Program je bil pester, obiskali so nas štidenti medicine z njihovim projektom Medi medo, Rdeči noski, otroki so bili del mnodih obogatitvenih dejavnosti, sodelovali smo s skupinami večinskih vrtcev, se športno udejstvovali. Zelo dobro je bilo obiskano predavanje na roditeljskiem sestanku na temo Igra otrok z avtističnimi motnjami.  Ob oncu šolskega leta smo organizirali zaklučni izlet v živalski vrt v Ljubljano,  za vpisane otroke in njihove bratce, sestrice, starše, babic in dedke. Obisk je bil res izjemen. Vzgojiteljicam v vrtcih in drugimu strokovnemu kadru na področju predšolske vzgoje smo v okviru posodobitvenih programov v vzgoji in izobraževanju pripravile program Predšolski otrok s posebnimi potrebami v vrtcu. Pridobii smo tudi nekaj donacijsih sredstev (Atmos in Inner Wheel Club). V sodelovanju z Zdravstvenim domom dr. Adofa Drolca smo kot konzorcijski partner stopli v projekt Celostne zgodnje obravnave otrok s posebnimi potrebami in njihovih družin ter krepitev kompetenc strokovnih delavcev.

šol. leto 2017/18

V tem šolskem letu je bilo vpisanih 36 otrok. Oddelki delujejo na treh lokacijah v Mariboru Vrtec O. Župančiča enota Lenka, Vrtec Jožice Flander enota Veveriček, Vrtec Tezno enota Mehurčki. Otrokom smo ponudili vrsto obogatitvenih programov: prvič od doma, terapevtsko plavanje po Halliwicku, terapevtsko smučanje, mladi športnik, knjižni nahrbtnik, palček Bralček, coco vesela šola, Aktivnosti in terapije s pomočjo konja, korak naprej, terapija senzorne integracije, teden otroka, rdeči noski. Vse oblike obogatitvenih dejavnosti zajamejo otrokov razvoj, ga podgrepijo in obenem vključujejo v širše okolje. V okviru oddelkov smo organizirali različne prireditve za otroke in starše: tetka jesen, prednovoletno druženje družin, kulturni praznik, materinski dan, zaključni izlet v Ljubljanski živalski vrt, obiskali smo gasilsko brigado maribor, pustovanje, škratove delavnice in pohod z lučkami. S starši smo se srečevali na roditeljskih sestankih,timskih sestankih za pripravo in evalvacijo individualiziranih programov, prireditvah, delavnicah, pripravili smo predavanje Samospoštovanje otroka in sebe.

Od 1.1.2018 naprej aktivno sodelujemo v projektu Celostna zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami in njihovih družin ter krepitev kompetenc strokovnih delavcev v vzhodni kohezijski regiji (Zdr. dom A. Drolca Maribor). Vzgojiteljica razvojnega oddelka , profesorica defektologije je v projektu opravljala svetovanja in strokovne podpore, obravnavala predšolske otroke s posebnimi potrebami v različnih vrtcih in na domu, sodelovala v multidisciplinarnem timu, pripomogla k razvoju strokovnega dela in izbiri didaktičnega materiala.

šol. leto 2018/19

V mesecu septembru smo pričeli delovati s 6 oddelki na 3 lokacijah. Z oktobrom smo odprli nov oddelek v prostorih Doma Antona Skale – enota Sovice. Tako je od oktobra naprej bilo vključenih 40 otrok. Z novo skupino otrok smo reorganizirali tudi vpis otrok v vrtec. Do sedaj so otroke vpisovali pri vrtcih kjer smo gostovali. v drugi polovici šolskega leta pa smo za vse otroke opravili prepis na Oš Gustava Šiliha, predšolski oddelki s prilagojenim programom. Ponovno smo obogatili naše bivanje v vrtcu z različnimi obogatitvenimi dejavnostmi, medse pobvabili Člane društva študentov medicine s projektom Medi medo. V oddelkih se igrali družabne igre, se spoznavali med seboj, izvajali športno gibalne aktivnosti v okviru Mladega športnika, spoznavali otroško pravljično jogo, imeli čutno pot vsepovsod, glasbeno plesne dejavnosti, sprostitvene dejavnosti.

Tudi v tem šolskem letu sodelujemo v projektu Celostna zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami in njihovih družin ter krepitev kompetenc strokovnih delavcev v vzhodni kohezijski regiji (Zdr. dom A. Drolca Maribor).

šolsko leto 2019/20

Z novim šolskim letom vpisanih 44 otrok v 8 oddelkih na 4 lokacijah. naš program so obogatile številne obogatitvene dejavnosti, prireditve, druženja s starši. Zaradi razglasa epidemije COVID je bilo od marca 2020 naše življenje v vrtcu precej spremenjeno. Od marca do meseca maja so bili oddelki zaprti. V tem času smo staršem na daljavo ponudili pripravo različnih zaposlitvenih tehnik, ki so bile prilagojene za delo na domu. Ob vrnitvi v vrtec somo sledili smernicam omejevanja prenosov okužb.

Z decembrom 2019 je je zaključil projekt Celostne zgodnje obravnave… Z januarjem je stopil v veljavo Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami, ki je prinesel nekaj novosti. Otrok s posebnimi potrebami je deležen celostne zgodnje obravnave v Zdr, domu v centru za zgodnjo obravnavo. Na podlagi multidisciplinarnega zapisnika ali indivudualnega načrta pomoči družini je usmerjen v predšolske oddelke s prilagojenim programom.

šolsko leto 2020/21

Vpisanih 48 otrok v 8 oddelkih na 4 lokacijah. Delo je prilagojeno smernicam za omejevanje prenosov okužb. Od meseca oktobra do konca decembra je bil vrtec zaradi razglašene epidemije zaprt.

Dostopnost